Vraag naar woningen het hoogst in Rand rond Brussel

Provincie zet rem op verkavelingen

De provincie Vlaams-Brabant verleende een principieel akkoord voor de ontwikkeling van 56 woningen in een woonuitbreidingsgebied in Wemmel.

‘De aansnijding van een woonuitbreidingsgebied roept bij sommigen misschien wat vragen op, zeker nu termen als ‘betonstop’ en ’kernversterking’ regelmatig gebruikt worden’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Deze ontwikkeling kadert echter binnen een ruimer woonbeleid dat we voeren in de Vlaams-Brabantse Rand rond Brussel, de regio met de hoogste bevolkingsdruk in Vlaanderen. Dit is dan ook de enige regio waar het aansnijden van woonuitbreidingsgebied nog echt nodig is om de groei op korte termijn te vangen. We hebben hiervoor een beleid ontwikkeld dat er op gericht is om lintbebouwing te vermijden en de open ruimte zo veel mogelijk te vrijwaren’.
 

Woonbehoefte groot in Rand

De provincie Vlaams-Brabant liet enkele jaren geleden een woonbehoeftestudie uitvoeren. Daaruit bleek dat het arrondissement Halle-Vilvoorde tussen nu en 2030 een bevolkingsgroei van 50.000 inwoners verwacht. Dat is een groei van ca. 10%.
Het is daarmee het snelst groeiende arrondissement van Vlaanderen. Het groeit zelfs sneller dan het Brussels Gewest. Er zijn weliswaar nog bouwgronden, maar die komen niet snel genoeg op de markt waardoor tekorten kunnen optreden en prijzen de hoogte in kunnen schieten. Meer dan de helft van de bouwgronden is bovendien buiten de stads- en dorpskernen gelegen.

‘Als streekmotor werken we daarom samen met gemeenten aan een regionaal woonbeleid dat een evenwicht zoekt tussen kwalitatieve kernversterking, het voorzien van voldoende woningen en het vrijwaren van de open ruimte’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. ‘De uitbouw van zo’n samenhangend beleid en de grote verscheidenheid aan instrumenten en acties die erbij horen, lukt niet van vandaag op morgen. De grootste bevolkingsgroei komt wel reeds de komende jaren op ons af. Daarom is het beleid rond woonuitbreidingsgebieden er op gericht om ook de eerstvolgende jaren de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren’.

 

Vlaams-Brabant heeft beleidskader voor aanpak woonuitbreidingsgebieden

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet strikte regels om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Eén ervan is het principiële akkoord (PRIAK). Dat is een relatief snelle en eenvoudige procedure om ‘reservekavels’ via de provincie op de markt te brengen.
De provincie Vlaams-Brabant heeft een specifiek aftoetsingskader voor de beoordeling van aanvragen voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. 

‘In een ruimtelijke context van betonstop en inbreiding is zo’n bevolkingsgroei niet evident. Daarom hebben we drie jaar geleden een beleid uitgewerkt voor een objectieve beoordeling van aanvragen in woonuitbreidingsgebied. Want we merkten dat er op korte termijn te weinig plaats is om de bevolkingsgroei op te vangen in het woongebied van de kernen’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. ‘Daarom proberen we door het vrijgeven van goed gelegen woonuitbreidingsgebieden via principiële akkoorden de bevolkingsgroei toch in de kern te houden en het onbebouwd woongebied buiten de dorpen, in de linten en de verspreide bebouwing te vrijwaren’.

Dit kader bepaalt op basis van de verwachte bevolkingsgroei dat in het arrondissement Halle-Vilvoorde een woonuitbreidingsgebied dat voldoet aan strenge voorwaarden rond kernversterking, openbaar vervoer, sociale woningen en impact op de open ruimte nog kan ontwikkeld worden, maar sluit dus meteen andere woonuitbreidingsgebieden uit van ontwikkeling. In het arrondissement Leuven is het kader nog strenger en laat het enkel ontwikkeling in stedelijk gebied of voor sociale woningen toe.

Het provinciaal beleidskader laat dus een beperkt aantal strategisch gekozen ontwikkelingen toe, maar werkt vooral ook als rem op verkavelingen in minder goed gelegen woonuitbreidingsgebieden. Vlaams-Brabant laat door de hoge bevolkingsdruk dus een aantal ontwikkelingen toe in goed gelegen woonuitbreidingsgebied, maar vermijdt tegelijk veel andere minder goed gelegen ontwikkelingen.’

‘Een goed voorbeeld hiervan is Grimbergen, waar de gemeente aan de slag ging om een eigen beleid rond woonuitbreidingsgebieden vorm te geven. Een gemeentelijke studie gaf aan dat de ontwikkeling van één woonuitbreidingsgebied aan de kern van Grimbergen nodig is om de woningbehoefte op te vangen. Tegelijk neemt de gemeente maatregelen om de open ruimte rondom Beigem en Humbeek te vrijwaren van bijkomende verkavelingen. Dat past binnen de provinciale doelstelling om ook op korte termijn het juiste evenwicht tussen wonen en open ruimte te bewaren’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.’

Ook het principieel akkoord in Wemmel, dat de provincie Vlaams-Brabant nu verleent, past binnen het beleid. Het gaat om een herontwikkeling van een grote manège naar een woonwijk met voldoende dichtheid en kwaliteit, aansluitend op de kern van Wemmel en in een gebied met hoge bevolkingsdruk.

‘Bovendien leggen we een aandeel van 20% sociale woningen. Zo’n ontwikkeling is te verantwoorden als we daardoor, elders in de omgeving, bijkomende verspreide bebouwing kunnen vermijden’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Tom De Bruyn

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be