Voorkeurlocatie nieuwe ziekenhuiscampus Tienen bekend

De site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health campus is de beste locatie voor het nieuwe Regionaal Ziekenhuis Tienen. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant,  de stad Tienen en het  RZ Tienen.  De huidige locaties van beide ziekenhuiscampussen voldoen immers niet meer.

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen zoekt samen met de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant naar een geschikte locatie om haar twee campussen, Campus St.-Jan en Campus Mariëndal, samen onder te brengen in één nieuw gebouwencomplex.

“De huidige locaties voldoen niet langer aan de voorwaarden om het beoogde programma van kwaliteitsvolle zorg op een ruimtelijk aanvaardbare en financieel haalbare wijze op te zetten”, stelt algemeen directeur Hans Struyven van RZ  Heilig Hart Tienen.

Daarom werd in 2017 opdracht gegeven om volgende vier locaties verder te onderzoeken:

  1. Site Westelijke Ring, ten zuidwesten van het centrum

  2. Site huidige Campus St.-Jan, langs de Vesten

  3. Site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health campus

  4. Site Stationsomgeving Tienen, ten zuiden van de sporen

Om deze vier locaties op een goede manier te kunnen afwegen ten opzichte van elkaar werd door het studiebureau BUUR op een doorgedreven manier ontwerpend onderzoek gevoerd met aandacht voor de ruimtelijke haalbaarheid van het hele project.

“Naast de noden en randvoorwaarden van het ziekenhuis zelf, werd de inplanting van het ziekenhuis binnen de stedelijke context volledig onder de loep genomen”, stelt schepen Mombaers van de stad Tienen. “Daarnaast werd eveneens de relatie met de omgeving onderzocht en bepaald of er een duurzame basis aanwezig is om het ziekenhuis te kunnen ontwikkelen”.
 

Voorkeurslocatie

De voorkeurslocatie is nu bekend. Op basis van de studie is de site ten oosten van de vesten en de boomgaard, onmiddellijk grenzend aan de Feed Food Health campus, door stad, provincie en ziekenhuis aangeduid als meest gunstige locatie voor de inplanting van de nieuwe ziekenhuiscampus. Deze site is de voorkeurslocatie, maar het onderzoek wijst ook uit dat er valabele alternatieven zijn.

De gekozen site scoort gunstig op alle criteria zoals die tijdens het onderzoek door de betrokken overheden en RZ Heilig Hart Tienen naar voor werden geschoven. De inplanting van het ziekenhuis op deze site combineert een strategische ligging langsheen de nieuwe groene Oost-West as van de stadskernversterking van Tienen met de aanwezigheid van een prachtige ‘healing environment’ door de ligging onmiddellijk langsheen de groene omgeving van Viander en boomgaard. Het ziekenhuis kan hierbij uitgebouwd worden als een stapsteen tussen de stadskern van Tienen en de Feed Food Health Campus.

'Het proces eindigt hier zeker niet”, stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. “In het vervolgtraject zullen de ontwikkelingskansen van de voorkeurslocatie verder onderzocht worden. Het vervolgtraject heeft als doel om het planningsproces en alle stakeholders in kaart te brengen en concrete stappen te zetten om de ontwikkeling van het ziekenhuis daadwerkelijk mogelijk te maken'.

Komende periode zal dan ook intensief overleg opgestart worden met de verschillende betrokken partijen binnen dit project. Onder andere de financiële haalbaarheid en de mobiliteit zullen verder bekeken worden. De stad, provincie en RZ Heilig Hart Tienen zetten hun positieve samenwerking verder en nemen daarbij elk hun verantwoordelijkheid.

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Jos Mombaers

Schepen voor ruimtelijke ordening, Stad Tienen

Dr. Hans Struyen

Algemeen directeur, RZ Heilig Hart Tienen

Karen Dirickx

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be