Vlaamse provinciebesturen starten met opmaak Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan

De Vlaamse regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV dient als richtlijn voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Vlaanderen. In het BRV krijgen de provinciebesturen een bovenlokale en streekgerichte rol toebedeeld. Ze krijgen de ruimte om een eigen strategisch ruimtelijk beleid op te maken in de vorm van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

Startbeslissing genomen in 5 provinciebesturen

De 5 Vlaamse provinciebesturen beslisten om te starten met de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Met deze beslissing tonen de provinciebesturen hun engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking. Dit om de toekomstige uitdagingen op maat aan te pakken. Een visie vanuit bovenlokaal perspectief is nuttig en nodig om ruimtelijke keuzes te maken en afstemming te zoeken tussen bovenlokale en lokale gebiedsontwikkelingen.

In het vernieuwd provinciaal ruimtelijk beleid gaan de provinciebesturen niet alleen over bestuurlijke grenzen heen maar ook over beleidsdomeinen heen: de uitdagingen worden vanuit een bovenlokaal perspectief geïntegreerd aangepakt door een multidisciplinair en deskundig team van medewerkers. De provinciebesturen kunnen in hun ruimtelijk beleid voor impulsen zorgen om lokale en bovenlokale opportuniteiten van een gebied optimaal te benutten. Er wordt dan ook een gebiedsgerichte aanpak gehanteerd. Maar er wordt ook realisatiegericht gewerkt. Want de plannen die we vandaag maken, moeten snel tot zichtbare veranderingen leiden op het terrein. Het is dan ook duidelijk dat de provinciebesturen in hun ruimtelijk beleid flexibel moeten zijn, want elk project is anders en vraagt een aanpak op maat.
 

Gemeenschappelijke ambitie in 5 unieke beleidsplannen

In deze gemeenschappelijke ambitie worden er een aantal overeenkomstige uitgangspunten gehanteerd: duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte, streven naar een efficiënt ruimtegebruik, een koppeling maken tussen ruimtelijke ontwikkelingen en duurzame mobiliteit, rekening houdend met de kwetsbaarheden van onze natuurlijke omgeving.

Op deze manier geven de provinciebesturen een gebiedsgerichte invulling aan de ambities en principes van het BRV en krijgen de gemeenten een concreter referentiekader voor hun ruimtelijk beleid. Zo werken we als provinciebesturen mee aan de omgevingskwaliteit én de leefkwaliteit van onze inwoners, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst.

Maar elke provincie is ook uniek, heeft haar eigen specifiek karakter en nood aan een aanpak op maat. Daarom maakt elke provincie een eigen Beleidsplan Ruimte op met inhoudelijke accenten. Dit leidt tot 5 verschillende en sterke beleidsplannen, afgestemd op de ruimtelijke situatie, kwaliteiten en identiteit van iedere provincie.
 

Beleidsplan Vlaams-Brabant

Op 19 maart 2019 gaf de provincieraad het formele startschot om de procedure voor de verankering van het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant op te starten. Deze beslissing kwam er nadat de provincieraad al in februari 2018 de ‘Kernnota’ goedkeurde, met daarin de krachtlijnen van het nieuwe provinciale ruimtelijk beleid voor de toekomst. De zogeheten ‘conceptnota’ – als eerste tussenstap in de formele procedure – zal dan ook grotendeels de Kernnota van 2018 hernemen. Omdat de procedure van het beleidsplan nog een heel participatief traject moet afleggen, wordt er parallel al een actieprogramma opgemaakt, waarmee uitvoering zal gegeven worden aan de ruimtelijke principes uit het beleidsplan.

"Ook vandaag al wordt de visie in de praktijk vertaald via de projectwerking van de provincie", legt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant uit. "Dit gebeurt in het bijzonder via de geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten, waarin de provincie Vlaams-Brabant vaak de regisseursrol in opneemt. Voorbeelden hiervan zijn het project ‘Zuidelijke Zennevallei’, waarin tegelijkertijd ingezet wordt op het optimaliseren van de bestaande bebouwde ruimte en ruimte bieden voor natuur en water, het project ‘Regionet Leuven’, waarin toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen gekoppeld worden aan duurzame mobiliteit met hoogwaardig openbaar vervoer en fietssnelwegen, of het project ‘Getestreek’, waarin het versterken van de open ruimte en het inzetten op leefbare dorpen hand in hand gaan".

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Vlaams Brabant

Katrien Putzeys

Dienst Ruimtelijke Planning-diensthoofd, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be