Provincieraad

Agenda van 27 februari

Woensdag 21 februari 2018 — Op dinsdag 27 februari om 14 uur is er een zitting van de provincieraad van Vlaams-Brabant in het Provinciehuis in Leuven

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23 januari

 2. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)

 3. Voorstel nr. 6
  Technische aanpassing meerjarenplanning en budget 2018

 4. Voorstel nr. 7
  Aansluiting op contract Topdesk via raamovereenkomst VERA – principe

 5. Voorstel nr. 8
  Raamcontract voor projecten en ondersteuning SAP - principe en goedkeuring bestek

 6. Voorstel nr. 9
  Wijzigingen rechtspositieregeling

 7. Voorstel nr. 10
  Renovatie van het hoofdgebouw in het plattelandscentrum Pamel te Roosdaal

 8. Voorstel nr. 11
  Restauratie Lindenmolen

 9. Voorstel nr. 12
  Provinciaal reglement van de ‘Provinciale prijs 2018 –  Waterrobuust bouwen’

 10. Voorstel nr. 13
  Visienota Ruimte - Goedkeuring kernnota

 11. Voorstel nr. 14
  Overheidsopdracht voor de opmaak van een bewegwijzerings- en markeringsplan voor fietssnelwegen op grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  - goedkeuring van voorwaarden en wijze van gunnen;

  - goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst.

 12. Voorstel nr. 15
  Vlabinvest APB: wijziging statuten en beheersovereenkomst en terbeschikkingstelling medewerkers Vlabzorginvest

   

Chris Taes Voorzitter at Provincieraad Vlaams-Brabant
Griffiedienst Provincie Vlaams Brabant