Provincie weigert vergunning windturbines in Hoegaarden

De provincie Vlaams-Brabant heeft de vergunningsaanvraag voor het bouwen en uitbaten van windturbines in Hoegaarden geweigerd. De aanvraag werd ingediend door Electrabel en gaat over 4 windturbines met een maximale tiphoogte van 150 meter.


De vergunningsaanvraag werd in mei 2022 ingediend en werd volledig en ontvankelijk verklaard. In augustus werd een gewijzigde projectinhoud ingediend. Tijdens de twee openbare onderzoeken werden 570 bezwaren ontvangen. ​
Na een adviesronde en een grondig onderzoek heeft de provincie Vlaams-Brabant beslist de aanvraag te weigeren. De reden hiertoe is dat de mogelijke schadelijke gevolgen voor de natuur en de omgeving onvoldoende onderzocht werden. ​

“De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) bracht een unaniem ongunstig advies uit”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “De POVC stelt immers dat de leidraad voor risicoanalyse en monitoring voor de effecten van windturbines op vogels in Vlaanderen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) niet correct werd toegepast.”

In de ‘Natuurtoets’ ontbreken daardoor essentiële gegevens over de trekroutes van vogels en vleermuizen op het terrein. Daardoor is de inschatting en de beoordeling van de mogelijke negatieve effecten niet correct gebeurd.

“De mogelijk schadelijke gevolgen op zeldzame en beschermde soorten zoals de grauwe en blauwe kiekendief, de veldleeuwerik of de patrijs zijn onvoldoende onderzocht”, vervolgt gedeputeerde Bart Nevens. “Het dossier doorstaat daarom de Natuurtoets niet omdat er niet met zekerheid aangenomen kan worden dat het project geen vermijdbare schade zal veroorzaken.”

Het projectgebied is bovendien gelegen in een gebied dat valt onder de 'soortenbeschermingsprogramma’s voor akkervogels'. Daardoor moeten er maatregelen genomen worden om de populaties te behouden of te versterken. Door de ontbrekende informatie kan onmogelijk beoordeeld worden of het project verenigbaar is met de soortenbeschermingsprogramma’s. ​
Het projectgebied ligt ook op 650 meter van vlakbij VEN-gebied ‘De Hoegaardse Valleien’. Ook het Meldertbos, dat een onderdeel is van het Habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’ ligt op 2,7 km van het projectgebied.

De vele bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend bevestigen dat er grote ongerustheid leeft bij de omwonenden over de impact op de natuur en landschap, de geluidsoverlast en de veiligheid. Een breed en gefundeerd onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de omgeving ontbreekt.

“Daarom hebben we, vanuit het voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsprincipe en rekening houdend met het Natuurdecreet, beslist de aanvraag te weigeren”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Nadine Herbrand

Dienst vergunningen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be