Provincie Vlaams-Brabant legt goed financieel rapport voor

De provincie Vlaams-Brabant bouwt de schuld verder af van iets meer dan 60 miljoen euro aan het begin van de legislatuur tot 46 miljoen euro aan het einde van deze legislatuur. In vergelijking met andere provincies staat Vlaams-Brabant hiermee op de tweede plaats. De provincie Vlaams-Brabant investeerde deze legislatuur ook in totaal 197.458.940 euro. ​
De provincieraad heeft de wijziging aan de budgetten voor 2024 en 2025 ​ op 18 juni goedgekeurd. De aanpassing aan het meerjarenplan zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn waarmee de provincie kan blijven inzetten op haar beleidsprioriteiten en ook in voor de volgende legislatuur voldoende ademruimte heeft om te kunnen investeren.

 

“Deze legislatuur hebben we sterk ingezet op een gezond financieel beleid”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor financies. “Een sterke aandacht ging uit naar het realistisch budgetteren, vooral van de investeringsuitgaven. De voorziene uitgaven, zowel voor werking als investeringen, werden jaarlijks in hoge mate gerealiseerd. Daarnaast werd de schuldenlast afgebouwd. Op deze manier kan de volgende deputatie de uitdagingen voor de provincie verder aanpakken.”


Forse inspanningen in budgetbeheer en afbouw van schulden


Tijdens de huidige legislatuur werden er forse inspanningen geleverd op vlak van budgetbeheer. ​
De effectieve werkingsontvangsten lagen steeds hoger dan wat gebudgetteerd was. ​
In het lopende meerjarenplan 2020-2025 werd van de exploitatie-uitgaven, buiten het coronajaar, gemiddeld 96,5% gerealiseerd. De budgetten werden aangepast aan de stijgende inflatie en de sterk gestegen kosten voor personeel en energie werden goed opgevangen. Ten opzichte van 2020 zijn de werkingsmiddelen voor 2024 met 35% gestegen. ​

Afhankelijk van de timing van lopende projecten varieerden de investeringen tussen de 22,3 miljoen euro en de 44,5 miljoen euro per jaar. De provincie Vlaams-Brabant koos ervoor om de investeringen realistisch te budgetteren. Hierdoor werd ‘de lucht’ uit de budgetten gehaald. Zo werd jaarlijks 97% van de gebudgetteerde investeringen vastgelegd. Dit alles is verwezenlijkt met een netto-stijging van het beschikbaar budgettair resultaat in 2024 ten opzichte van 2020.

Daarnaast werd de schuldenlast afgebouwd. De jaarlijkse opname van leningen daalde tot 6 miljoen euro per jaar in 2023 en 2024. Bij aanvang van de legislatuur was er een totale schuld van 60.624.820 euro. Tegen het einde van dit jaar zal dit gedaald zijn tot 46.179.345 euro.

De schuldafbouw tijdens de huidige legislatuur.
De schuldafbouw tijdens de huidige legislatuur.

Voorafgaand aan de aanpassingen aan het meerjarenplan werd ook de jaarrekening 2023 goedgekeurd. Het financieel beleid van de voorbije jaren heeft haar vruchten afgeworpen. Deze rekening sluit af met een hoog positief budgettair resultaat van het boekjaar van 18,3 miljoen euro. Dat is geleden van 2017, toen het 1,3 miljoen euro bedroeg.

“Door dit gunstig financieel beheer slagen we erin om onze financiële reserves op peil te houden. Bij aanvang van het meerjarenplan werd geraamd dat er in 2024 nog een reserve zou zijn van 4.129.624 euro. In de huidige aanpassing aan het meerjarenplan is deze gebudgetteerde reserve gestegen naar 59.216.108 euro. Met zo’n gunstig financieel resultaat geven we in december graag de fakkel door aan de nieuwe deputatie”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Provincie kan terugkijken op heel wat realisaties

“We hebben de afgelopen zes jaar niet stil gezeten”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. "Met onze werkingsmiddelen en investeringen hebben we heel wat projecten kunnen realiseren."

Er werd sterk geïnvesteerd in de aanleg van eigen fietssnelwegen. ​

Het leefmilieu werd fors ondersteund en de provincie was medetrekker van het project ‘Brabantse Wouden’. In het kader van klimaatneutraliteit werd geïnvesteerd in het eigen patrimonium en waren er subsidies en begeleidingstrajecten voor particulieren en woonmaatschappijen die hun woningen energiezuinig wilden maken. ​
Als kennisregio bleef de provincie inzetten op de ondersteuning van de economie, met focus op innovatieprojecten. Samen met gemeenten werden, via Europese middelen, pilootprojecten opgezet ​ om de ‘slimme regio’ verder uit te bouwen.

De eigenheid van de provincie werd niet vergeten. Door de oprichting van de Erfgoedstichting wordt er zowel in het eigen historisch patrimonium geïnvesteerd als in de ondersteuning van de lokale besturen. ​

De provincie werd blijvend gepromoot als een toeristische trekpleister. Met de ondersteuning van enkele grote evenementen, zoals het WK Wielrennen, werden de ogen van de hele wereld op Vlaams-Brabant gericht. ​

Voor de Vlaamse Rand waren er projecten en subsidies om scholen, verenigingen en inwoners te ondersteunen en aan te moedigen in het gebruik van de Nederlandse taal.

De provincie investeerde ook sterk in de eigen dienstverlening. Het opleidingsaanbod in het PIVO werd verder uitgebreid en de infrastructuur werd, met onder meer een nieuwe schietstand, sterk uitgebreid. ​

Binnen de provinciedomeinen waren er permanente investeringen in gebouwen, terreinen en speelelementen. Op deze manier blijven de 4 domeinen aantrekkelijke trekpleisters voor alle inwoners.

De provincie Vlaams-Brabant had als eerste provincie haar nieuwe beleidsplan ruimte klaar. Op deze manier kunnen de provincie en de lokale besturen de provincie vorm blijven geven. ​

De provincie besteedde veel middelen aan het beheer en onderhoud van haar waterlopen. Naast beheer was er veel oog voor watersnood en droogte. ​

Via de eigen provinciale scholen wordt er onderwijs aangeboden om ​ jonge Vlaams-Brabanders klaar te stomen voor morgen.

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Céline Eynatten

Financieel beheerder, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be