Provincie investeert zo’n half miljoen euro in meer en betere natuur

Regionaal Landschap geeft kamsalamanders boost in Brabantse Kouters

De provincie Vlaams-Brabant investeert 415.585,22 euro in 9 projecten van de gemeente Affligem en de organisaties Natuurpunt Beheer, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud die de biodiversiteit in Vlaams-Brabant helpen verbeteren. Met het project ‘Een boost voor kamsalamander in Oxdonk’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters krijgt de bescherming van de beschermde kamsalamander in deze regio opnieuw steun.


“We investeren in onze natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “In het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet makkelijk om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen. Daarom krijgen projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken onze steun”.

Provincie investeert zo'n half miljoen euro in nieuwe projecten die een biodiverse en klimaatbestendige natuur stimuleren
Provincie investeert zo'n half miljoen euro in nieuwe projecten die een biodiverse en klimaatbestendige natuur stimuleren

Flinke ondersteuning voor kamsalamander in de Brabantse Kouters

Na een eerste succesvolle projectfase geeft de provincie Vlaams-Brabant de komende jaren opnieuw subsidies voor maatregelen die kamsalamanderpopulaties in de Brabantse Kouters moeten versterken. Via het duurzaam biodiversiteitsproject ‘Een boost voor de kamsalamander in Oxdonk’ kan Regionaal Landschap Brabantse Kouters, samen met de Kamsalamanderwerkgroep, verder geschikt leefgebied creëren.

“Het gaat niet zo goed met deze Europees beschermde soort’, zegt Sam van de Poel, coördinator meetnetten bij Natuurpunt Studie, en als amfibie-expert mee actief in de regionale ​ kamsalamanderwerkgroep. ”Zonder onze hulp gaan de regionale populaties achteruit. Water- en landhabitat moet aangelegd, ingericht en beheerd worden. Als je de veeleisende kamsalamander eenmaal in je poel hebt, betekent dit dat de waterkwaliteit en leefomgeving prima in orde is. De kamsalamander is een paraplusoort. Als het leefgebied geschikt is voor deze soort, vind je gegarandeerd ook veel ander leven."

De kamsalamander is een Europees beschermde soort
De kamsalamander is een Europees beschermde soort

Er zijn echter meer uitdagingen. “Ook de droogte speelt de kamsalamander parten. Voor een goede voortplanting is voldoende water tot de zomerperiode erg belangrijk”, zegt Francis Wyns, actieve vrijwilliger van Natuurpunt Zemst die al jaren de populaties mee opvolgt.

Ondersteuning voor meer en betere habitat is dus zeer dringend nodig. “Daarom willen we de kamsalamander een boost geven. In de periode 2019 tot 2021 gaven we al een eerste subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten, goed voor 29.219 euro. Nu krijgt het vervolgproject 44.882 euro in de periode 2022-2024”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Regionaal Landschap Brabantse Kouters herstelt het leefgebied van de kamsalamander
Regionaal Landschap Brabantse Kouters herstelt het leefgebied van de kamsalamander

Die leefgebieden creëren, herstellen en met elkaar verbinden is de taak van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “In de vorige projectperiode hebben we 9 bestaande poelen geruimd, 1 nieuwe poel aangelegd en 860 meter houtkanten en heggen geplant. Dit alles draagt zeker al bij tot een beter leefgebied voor deze soort”, zegt Lies Heirman, biodiversiteitsmedewerker van Regionaal Landschap Brabant Kouters. “In de regionale Kamsalamanderwerkgroep brengen we vrijwilligers van lokale natuurpuntafdelingen, natuurbeheerders, besturen van Zemst, Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen en Vilvoorde en Agentschap voor Natuur en Bos samen. Zo kunnen we grensoverschrijdend onze populaties opvolgen en de poelen, graslanden, ruigtes, heggen en houtkanten beter beheren.”

Kamsalamanderfan Eddy De Smedt is in zijn nopjes. Als conservator van een groot natuurgebied monitort hij samen met andere vrijwilligers de waterdraakpopulaties in Kapelle-op-den-Bos en Zemst. “In de volgende projectperiode wordt samen met RLBK een visvijver omgevormd tot twee poelen. We zullen ook een poel ruimen en groene verbindingen maken via nieuwe houtkanten. Dat gebeurt allemaal in een gebied met veel kamsalamanderpotentieel. Zou het niet fantastisch zijn als we er in Kapelle-op-den-Bos nog een grote populatie bij krijgen."

Provincie investeert zo’n half miljoen euro in klimaatbestendige natuur

De provincie Vlaams-Brabant investeert in het realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap via subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten.

Deze projecten vormen een meerwaarde voor de Provinciale Prioritaire Soorten/Koesterburen en hun leefgebieden en versterken het groen-blauwe netwerk binnen Vlaams-Brabant.

De volgende projecten kregen steun:

  • ‘Houtkanten voor vleermuizen’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters (71.330,04 euro) in Asse, Zemst, Wezembeek-Oppem en Zaventem
  • ‘Een boost voor kamsalamander in Oxdonk’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters (44.882,39 euro) in Kapelle-op-den-Bos
  • ‘Natuurverbinding rond het Zoniënwoud’ van Regionaal Landschap Dijleland (75.000 euro)in Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode
  • ‘Biodiversiteitsverhoging van een vijver in de Vallei van de 3 Beken’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland (28.875 euro) in Diest
  • ‘Actieplan Rugstreeppad’ van Natuurpunt Beheer (74.973,56 euro) in Landen
  • ‘Bos van Hoen’ van Natuurpunt Beheer (13.695 euro) in Geetbets
  • ‘Dassenaarde en Lazarijberg’ van Natuurpunt Beheer (47.381,25 euro) in Diest
  • ‘Herstel Zuidelijke Kliniekvijver en Waterbempd in Doode Bemde’ van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (18.862,5 euro) in Oud-Heverlee en Huldenberg
  • ‘Koudenbergbeekvallei’ van de gemeente Affligem (40.585,5 euro)

 

Meer info over de projecten:

‘Houtkanten voor vleermuizen’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Vleermuizen hebben het de laatste decennia erg moeilijk in onze streken. Het doel van het project is het in kaart brengen en versterken van het bestaande groene netwerk. Dit gebeurt met overbruggingen op het terrein via het aanplanten van kleine bosjes en het inrichten van winterverblijfplaatsen. Het actieterrein van dit project ligt in Asse, Zemst, en Wezembeek-Oppem/Zaventem.

Een boost voor kamsalamander in Oxdonk’ van Regionaal Landschap Brabantse Kouters

De Europees beschermde kamsalamander komt in beeld voor inspanningen rond natuurinrichting in de regio Brabantse Kouters. Nog een aantal waardevolle populaties zijn aanwezig in de natuurgebieden Kollinten (Zemst), Dorent (Vilvoorde-Zemst) en de Bomputten (Vilvoorde). ​
Al jaren worden er inspanningen gedaan voor het leefgebied van de kamsalamander. Dit project richt zich op de site Oxdonk, de enige plaats in Kapelle-op-den-Bos waar er nog kamsalamanders zijn. Men gaat ervoor zorgen dat dit dier er nieuwe kansen krijgt en dat de populatie er verbonden wordt met andere populaties.
De concrete terreinacties bestaan uit de creatie van 3 extra poelen, het ruimen van een verlande poel en de aanplant van 220 meter houtkanten/heggen om de bestaande en nieuwe poelen met elkaar te verbinden. ​

‘Natuurverbinding rond het Zoniënwoud’ van Regionaal Landschap Dijleland

Plan Vliegend Hert werkt aan natuurverbindingen en concrete terreininrichtingen rond het Zoniënwoud richting Hallerbos en richting Heverleebos en Meerdaalwoud. Naast acties voor het vliegend hert worden ook maatregelen voor andere beschermde soorten opgenomen.
In dit project wordt er werk gemaakt van de aanplant van 40 fruitbomen, 1.250 meter haag/heg/houtkant, 1.000 m² bos of struweel, 100 solitaire loofbomen en 20 broedhopen voor het vliegend hert op 20 verschillende locaties. ​

‘Biodiversiteitsverhoging van een vijver in de Vallei van de 3 Beken’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland

Het doel van dit project is het herstel van een voormalige weekendvijver in de speciale beschermingszone ‘Demervallei tussen Diest en Aarschot’. De vijver ligt tussen de “Grote Beek” en de “Kleine Beek”. ​
De herstelwerken omvatten een slibruiming van ca. 480m³, het aanschuinen van twee oeverzones van 130 en 105m² en het verder saneren van de resten van voormalige weekendverblijven.

‘Actieplan Rugstreeppad’ van Natuurpunt Beheer

Uit onderzoek blijkt dat de enige overblijvende populatie van de Rugstreeppad in Vlaams-Brabant zich in Landen bevindt. Het doel van het project is dan ook de versterking van de restpopulatie van dit dier in deze gemeente en de herintroductie op heringerichte locaties.

‘Bos van Hoen’ van Natuurpunt Beheer

Het doel van dit project is de omvorming van 11 ha recent verworven laagstaamboomgaard tot kwaliteitsvol bos in Geetbets. Deze boomgaard ligt tussen drie percelen van Natuurpunt die al langer worden beheerd als erkend natuurgebied Aronsthoek. Hierdoor ontstaat er een aaneengesloten blok van 20 ha natuurgebied in de omgeving van het Kasteel van Hoen. ​
Ook wordt er een nieuwe wandelverbinding aangelegd tussen de historische site van het Kasteel van Hoen en een woonstraat.

‘Dassenaarde en Lazarijberg’ van Natuurpunt Beheer ​

Dit project omvat het natuurherstel in de gebieden Dassenaarde en de Lazarijberg inDiest.
In Dassenaarde gaat het over het vernatuurlijken van een recent aangekochte weekendvijver en de creatie van een heidemozaïek met verspreide struwelen en bosschages rond de vijver. ​
In Lazarijberg worden exoten bestreden in het bosgedeelte. Daarnaast wordt er plaats gemaakt voor een heidemozaïek en komt er een schapenraster. Deze acties komen beschermde soorten, als de rode bosmier, de veldkrekel en grote tijm, ten goede.

‘Herstel Zuidelijke Kliniekvijver en Waterbempd in Doode Bemde’ van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Het project omvat het herstel van 2 van de 5 grotere zogenaamde ‘Kliniekvijvers’ in de Doode Bemde, de Zuidelijke Kliniekvijver en de aangrenzende Waterbempd. Deze zijn al jaren aan het verlanden door het dichtgroeien met moerasplanten, struiken en bomen. Het verlies van deze vijver zou een zeer grote impact hebben op de biodiversiteit en de landschappelijke waarde in de Doode Bemde.

‘Koudenbergbeekvallei’ van de gemeente Affligem

De ontwikkeling van het gebied 'Omgeving Domentse Bossen-Bleregem', ook Koudenbergbeekvallei geheten, is een speerpunt van het natuurbeleid van de gemeente Affligem. De hele Koudenbergbeekvallei is met haar bosfragmenten, voorjaarsflora, akkers en weilanden, bomenrijen en hagen een belangrijk leefgebied voor Affligemse koesterburen zoals Goudveil, Boerenzwaluw, Sleedoornpage, Steenuil, Patrijs en Laatvlieger.
De grote acties voor dit gebied zijn gerichte terreinverwerving, bebossingen en andere natuurinrichtingen, beheer en openstelling voor (wandel)recreatie.. ​
De concrete acties van dit project zijn de ontwikkeling van toegangspoort ‘Zwijnbos’, de afbraak van gebiedsvreemde constructies en sanering in bos- en natuurgebied, verdere natuurontwikkeling op percelen in gemeentelijke eigendom..

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Lies Heirman

Biodiversiteitsmedewerker, Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Lennert Destadsbader

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be