Provincie investeert in klimaat

Meer dan half miljoen euro voor 10 klimaatprojecten

De provincie Vlaams-Brabant investeert 547.397,69 euro in 10 klimaatprojecten van 8 organisaties. Beweging.net regio Vlaams-Brabant en Brussel, Noordlicht, stad Halle, Klimaatpunt, 3Wplus Energie , Researchpark Zellik, Haviland Intercommunale en Ecolife krijgen deze subsidies voor hun klimaatprojecten. Hun projecten dragen bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.

“We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid”.


Het gaat om de volgende projecten:

• Beweging.net vzw regio Vlaams-Brabant en Brussel voor ‘Deelmobiliteit sociale huisvesting’ (67.528,61 euro)

• Noordlicht vzw voor ‘Lokale EnergieGemeenschap Oyenbrugmolen’ in Grimbergen (23.786,25 euro)

• stad Halle voor ‘Twee ambassadeurswijken als opstap naar een klimaatrobuust Halle’ (75.000 euro)

• Klimaatpunt vzw voor ‘Zonneboer zoekt energieke buren’ (52.906,19 euro)

• Klimaatpunt vzw voor ‘Leegstand renoveren en sociaal verhuren’ (70.875 euro)

• 3Wplus Energie voor ‘Waterretentie & vertraagde afvoer’ (75.000 euro)

• VZW Researchpark Zellik voor ‘Traject integrale klimaatscan en begeleiding investeringen voor bedrijventerreinen’ (60.112,50 euro)

• Haviland Intercommunale voor ‘Herbruikbare Berm’ (56.001,64 euro)

• Ecolife vzw voor ‘Verenigd voor het klimaat’ (37.612,50 euro)

• Ecolife vzw voor ‘Burgerbudget’ (28.575 euro)

 

Voorstelling van de projecten:

‘Deelmobiliteit sociale huisvesting’ van Beweging.net vzw regio Vlaams-Brabant en Brussel

Beweging.net wil gedurende 1 jaar een groep van mensen in sociale huisvesting ervaringen laten opdoen met deelmobiliteit. Ze gaan zo onderzoeken welke voorwaarden vervuld moeten zijn opdat bewoners van sociale huisvesting ook daadwerkelijk gebruik zullen maken van vormen van deelmobiliteit, zoals kinderfietsen, elektrische fietsen, deelauto’s, taxi of vrijwilligersvervoer.
Met dit project wil Beweging.net de modal shift van personenwagens naar andere vervoersmodi versnellen door te investeren in deelmobiliteit. Daarnaast bekijken ze welke sociaal rechtvaardige maatregelen er nodig zijn om lagere inkomensgroepen effectief te betrekken bij de klimaattransitie ​
De organisatie start één project in regio Leuven en één project in regio Halle-Vilvoorde.

 

‘Lokale EnergieGemeenschap Oyenbrugmolen’ van Noordlicht vzw

De bedoeling van dit project is om de mogelijkheden te onderzoeken om in Grimbergen twee lokale producenten van groene stroom, de kleine waterkrachtcentrale van de Oyenbrugmolen en de PV-installatie van de gemeentelijke loodsen, samen te brengen met drie lokale afnemers, de Erfgoedsite van de Oyenbrugmolen, de gemeentelijke loodsen en het gemeentelijk recyclagepark, in een lokale energiegemeenschap.
Vzw Noordlicht zal eerst een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om dan in een ‘living lab’ na te gaan hoe het verbruik van elke partij kan worden afgestemd op de productie om te komen tot een maximaal eigenverbruik. ​
Bij een succesvolle afronding van de studie van het project neemt energiecoöperatie Noordlicht CV de installaties van de Oyenbrugmolen over met burgerparticipatie, voor verdere uitbating en wordt een langlopend energieuitwisselingscontract gesloten tussen de betrokken partijen.


‘Twee ambassadeurswijken als opstap naar een klimaatrobuust Halle’ van stad Halle

De open ruimte staat in Halle onder druk door de verstedelijking. De uitdaging is om de beschikbare ruimte met elkaar te verweven zodat ze elkaar kunnen versterken De stad Halle gaat hierbij twee wijken herdenken.Via workshops worden de potenties van de wijken in kaart gebracht en wordt er samengewerkt aan een gedragen voorontwerp. ​
De provinciale middelen worden ingezet om via proefopstellingen de ideeën uit te testen. Dit experimenteren geeft ruimte om veranderingen aan te voelen en indien nodig aan te passen vooraleer ze permanent worden. ​
De stad Halle beoogt in elke wijk een definitieve realisatie en een brede kennisdeling via een groots opgezet leermoment.

 

‘Zonneboer zoekt energieke buren’ van Klimaatpunt vzw

‘Zonneboeren’ gaat burgers en boeren begeleiden om in gemeenschap te investeren in projecten die meer hernieuwbare energieproductie implementeren op Vlaams-Brabantse boerderijen. Daarnaast wordt deze samenwerking in een energiegemeenschap met boeren gekoppeld aan de korte ketenafzet van landbouwproducten van de betrokken bedrijven. ​
Het project werkt daartoe een innovatief concept uit, waarbij de burgers in de energiegemeenschap hun investeringen in natura terugkrijgen.
Dit project gaat de komende 2 jaar in regio Leuven en Pajottenland ​ 5 samenwerkingen tussen boeren en buren helpen opzetten.

 

'Leegstand renoveren en sociaal verhuren' van Klimaatpunt vzw


Heel wat woningeigenaars hebben niet de tijd of energie om hun woning te renoveren. Het project ‘Leegstand renoveren en sociaal verhuren’ wil deze eigenaars ontzorgen en de gerenoveerde woning aanbieden op de sociale verhuurmarkt. ​
De provinciale middelen zullen ingezet worden om het bestaande aanbod van WarmNest op verschillende vlakken uit te breiden. WarmNest is een samenwerking tussen 3WPlus en Klimaatpunt vzw, waarbij eigenaars van 30 leegstaande woningen begeleiding krijgen om van hun pand energiezuinige en woonconforme woningen te maken die dan vervolgens sociaal verhuurd worden.
Het project bestaat uit maximaal 10 woningen in drie vooraf bepaalde gemeenten. ​

‘Waterretentie & vertraagde afvoer’ van 3Wplus Energie

Dit project wil mensen laagdrempelig begeleiden bij het ontwerpen en inrichten van groendaken of -gevels, die zorgen voor afvoer van regenwater en beschermen tegen oververhitting in de zomer.
Het project mikt op 325 uitgevoerde realisaties in Halle-Vilvoorde.

‘Traject integrale klimaatscan en begeleiding investeringen voor bedrijventerreinen’ van VZW Researchpark Zellik

Het project gaat de klimaattransitie van bedrijfssites versnellen via begeleiding. Bedrijven worden in groep begeleid door experts om de juiste keuzes over hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam waterbeheer. De bedrijven worden geïnformeerd, vervolgens vindt de werving plaats, wordt een integrale klimaatscan uitgevoerd, vindt een gezamenlijke aanbesteding plaats en worden ze ondersteund bij ​ hun zoektocht naar mogelijke financieringskanalen.

‘Herbruikbare Berm’ van Haviland Intercommunale

De gemeentebesturen van Halle en Herne gaan op zoek naar maaimethodes die zowel het gebruik van het maaisel mogelijk maken als de biodiversiteit in de berm versterken. Zo worden onder meer bestaande bermbeheerplannen aangepast, maaidemonstraties georganiseerd en 7 geselecteerde bermen gemaaid.
Er wordt eveneens bekeken op welke schaal lokale ‘stabilisatie-units’ voor het drogen, verkleinen en opslaan van het gras, gebouwd moeten worden. Daarna kan het project uitbreiden naar andere gemeenten van Halle-Vilvoorde.

‘Verenigd voor het klimaat’ van Ecolife vzw

Het project focust op energiebesparing door monitoring, technische maatregelen en op ecologische gedragsverandering rond de belangrijke klimaatthema’s. In 5 gemeenten worden telkens 4 verenigingen begeleid.

‘Burgerbudget’ van Ecolife vzw

Het doel van het burgerbudget is burgers aanzetten tot effectieve klimaatacties gericht op CO2-vermindering in hun buurt, wijk of gemeente. ​
Ecolife gaat 5 gemeenten begeleiden bij het introduceren van een burgerbudget voor impactvolle, lokale klimaatprojecten. De gemeenten voorzien het budget voor de burgerinitiatieven. Burgers dienen zelf projectvoorstellen in en beoordelen de ingediende projectvoorstellen. Op basis hiervan wordt beslist welke projecten gefinancierd worden. ​
Ecolife ondersteunt zowel de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en communicatie van de burgerbudgetprocedure.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Gunter De Ryck

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be