Provincie investeert half miljoen euro in klimaat

16 scholen uit Leuven hebben hun energieverbruik verduurzaamd


De provincie Vlaams-Brabant investeert 452.469 euro in 7 klimaatprojecten van de gemeente Beersel, Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Voedselteams vzw, BOS+ Tropen vzw, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Hun projecten dragen bij aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden.
Een gelijkaardig, eerder klimaatproject van de KS Leuven leverde een CO2 vermindering van 30 ton en een besparing van 6.500 euro per jaar per school op
.

 

“We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid”.

16 secundaire scholen in Leuven besparen tot 20% op energie per jaar

In 2020 werd het project “Energieke scholen”, dat in 2017 gestart werd met de scholen van KS Leuven, met twee jaar verlengd. Het project kreeg de naam Energieke scholen 2.0. en werd uitgebreid met de scholen van het GO!, De Wijnpers en Steinerschool De Zonnewijzer. ​ ​
Doel van het project was de verduurzaming van het energieverbruik van alle secundaire scholen in Leuven. 

16 secundaire scholen in Leuven gingen aan de slag om CO2-uitstoot te doen dalen en energie te besparen
16 secundaire scholen in Leuven gingen aan de slag om CO2-uitstoot te doen dalen en energie te besparen

“Leerkrachten, leerlingen en ouders werden gesensibiliseerd op vlak van duurzaamheid via educatieve projecten. Op technisch vlak werden alle scholen energetisch doorgelicht, energiemeters geplaatst om het energieverbruik automatisch te monitoren, het technisch personeel opgeleid om het verbruik te analyseren en werden ondersteunende maatregelen genomen om het energieverbruik naar beneden te krijgen. Ondanks corona, toen de scholen met open ramen moesten stoken, hebben we zeer mooie resultaten geboekt”, vat Inge Delafortrie, projectcoördinator Energieke scholen het project in een notendop samen.

“Het resultaat mag er zijn”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Gemiddeld stoten de Leuvense Secundaire ​ Scholen nu zo’n 30 ton CO2 minder uit per jaar. En besparen ze dankzij het project meer dan 20% per jaar op hun energiefactuur. In tijden van hoge energieprijzen is dit zeker belangrijk."

Presentatie Energieke Scholen.pdf

PDF - 1.7 Mb
De provincie investeert ook dit jaar zo'n half miljoen euro in nieuwe klimaatprojecten
De provincie investeert ook dit jaar zo'n half miljoen euro in nieuwe klimaatprojecten

7 klimaatprojecten krijgen samen half miljoen euro

De provincie keurde voor dit jaar 7 nieuwe projecten goed.
Het gaat om:

  • Gemeente Beersel voor ‘Vervolgproject ‘Beersel wekt op’ (101.888,32 euro)
  • Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei voor ‘Regenwatercoach: praktische ontzorging voor ondergrondse regenwaterputten en infiltratievoorzieningen’ (128.794,60 euro)
  • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant voor ‘Slimmer Water Sparen’ (47.888 euro)
  • Voedselteams vzw voor ‘Korte keten, klimaatvriendelijk eten’ (87.680 euro)
  • BOS+ Tropen vzw voor ‘Duurzame houtconsumptie ten voordele van klimaat, biodiversiteit en maatschappij’ (68.532 euro)
  • Regionaal landschap Zuid-Hageland voor ‘Groene verkoeling in de Getestreek’ (99.200 euro)
  • Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei voor ‘Van Hallerbos tot aan de Zenne: beekvalleien als klimaatspons’’ (100.000 euro)

 

Voorstelling van de projecten:

‘Beersel wekt op-vervolgproject’ van de gemeente Beersel

De gemeente Beersel gaat met dit project de energiekansen optimaal benutten en de twee grootste uitdagingen van de gebouwensector aangaan: het optrekken van de renovatiegraad en het uitfaseren van de verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen. De doelstelling van het project is om een versnelde transitie te realiseren naar energiezuinige, duurzame, fossielvrije en circulaire gebouwen. ​

‘Regenwatercoach-praktische ontzorging voor ondergrondse regenwaterputten en infiltratievoorzieningen’ van Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei vzw

Klimaatpunt draagt met het project bij aan het voorzien van extra infrastructuur voor de opvang, buffering en infiltratie van hemelwater. Om zoveel mogelijk regenwater op te vangen en te bufferen, kiezen ze voor een ondergronds verhaal. De focus van het project ligt hoofdzakelijk op de laagdrempelige begeleiding en praktische ontzorging bij het ontwerpen en inrichten van deze ondergrondse infrastructuur, zoals hemelwaterput of –infiltratievoorziening. ​

‘Slimmer water sparen’ van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw

De afgelopen droge zomers hebben de afhankelijkheid van de landbouw voor water scherpgesteld. Met het gebruik van water uit eigen opvang, waaronder spaarbekkens, kan de landbouwer zich tijdens periodes van lage waterbeschikbaarheid in zekere mate voorzien in zijn waterbehoefte. Dit project verenigt 5 landbouwers (1 groenteteler, 4 gemengde bedrijven met voornamelijk akkerbouw en veeteelt) die op hun eigen bedrijf een bekken of wateropslag willen aanleggen. ​

‘Korte keten, klimaatvriendelijk eten’ van Voedselteams vzw

Dit project heeft als doel om de duurzaamheid en klimaatimpact van korte keten te verbeteren en te promoten. Dit op 3 belangrijke, maar ook uiteenlopende onderdelen: eerst de focus op productie, dan op logistiek en de rol van de consument.


‘Duurzame houtconsumptie ten voordele van klimaat, biodiversiteit en maatschappij’ ​ van Bos+ Tropen vzw


Naar schatting 2% van de globale uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door niet-duurzame houtoogst. Bovendien heeft het een bijzonder negatieve impact op lokale gemeenschappen die in, rond en van deze bossen leven. ​
BOS+ wil daarom met dit project de druk op kwetsbare bossen verminderen door houtbedrijven, gemeenten en consumenten bewust te maken van de impact van niet-duurzame bosexploitatie in de tropen, maar ook door duurzame bosbeheerpraktijken in de picture te zetten, lokale houtproductie in Vlaams-Brabant te verhogen en/of te (her)waarderen en houtige nevenstromen optimaal te benutten.

‘Groene verkoeling in de Getestreek’ van Regionaal landschap Zuid-Hageland vzw

Met dit project gaan de partners enkele goed zichtbare onthardings- en vergroeningsprojecten realiseren. Aan de ontharding wordt steeds een ingroeningsplan gekoppeld. Op die manier wordt de impact op het klimaat verdubbeld en wordt draagvlak gecreëerd voor het normaliseren van groene pleinen, parkings en voortuinen en voor klimaat- en tuinstraten. ​

‘Van Hallerbos tot aan de Zenne: beekvalleien als klimaatspons’ van Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei vzw ​

In de omgeving ‘zuidelijke Zenne en Hallerbos’ liggen inde stad ​ Halle verschillende kleinere valleigebieden, gevormd door waterlopen die al dan niet rechtstreeks in de Zenne uitmonden. Beekvalleien van Hallerbos tot aan de Zenne zijn gemaakt om in te spelen op tal van natuurlijke factoren, zoals ook perioden van zware neerslag of van droogte. De functies die deze valleien voor het klimaat uitoefenen zijn door menselijk ingrijpen, zoals verstening op openbaar en particulier domein of intensivering van landbouw, verstoord. Ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en het natuurlijk vasthouden en zuiveren van water zijn sterk gedaald. Dit project benadert vanuit 3 standpunten bovenstaande situatie:

  • 1. Ruimtelijke kwaliteit: water is structurerend, verbindend en beleefbaar/zichtbaar;
  • 2. Wateropgave: wateroverlast en waterschade beperken, waterbeschikbaarheid verbeteren en waterkwaliteit verhogen;
  • 3. Waterbewustzijn: trots zijn, veilig voelen en mede zorg dragen voor water. Er zijn vele waterbeheerders, rioolbeheerders, waterzuiveringsinstanties, stadsdiensten en administraties betrokken bij het watersysteem.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Gunter De Ryck

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Inge Delaforterie

Beleidsmedewerker Energieke scholen, KS Leuven

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be