Gouverneur bemiddelt in conflict over ANPR-camera in Bierbeek

Leuven, Lubbeek en Bierbeek rond de tafel over sluipverkeer

De gouverneur bracht op 30 juli de gemeenten Bierbeek, Lubbeek en stad Leuven samen. Dit naar aanleiding van de vernietiging van de gemeenteraadsbesluiten van Bierbeek over de ANPR camera op de Koning Albertlaan. Voorlopig komt er geen ANPR-camera, wel worden er op korte termijn maatregelen genomen voor de verkeersleefbaarheid. En in september gaat een intergemeentelijke werkgroep van start die de problemen van sluipverkeer tussen de Diestse- en Tiensesteenweg zal aanpakken.

Er is een reëel en groeiend probleem van sluipverkeer in grote delen van Vlaams-Brabant. Het sluipverkeer tussen de Diestsesteenweg (N2) en Tiensesteenweg (N3) bezorgt inwoners van Lubbeek, Kessel-Lo en Bierbeek heel wat hinder. Omwonenden kaarten het probleem al jaren aan. Er zijn al maatregelen ingevoerd, maar die bleken onvoldoende . De gemeente Bierbeek besloot daarom begin juni om op de belangrijke sluiproute Panoramalaan/Koning Albertlaan een ANPR-camera te plaatsen. De camera zou de toegang voor doorgaand bovenlokaal verkeer beperken op weekdagen tijdens de spitsuren (tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur).

De bekommernis over verplaatsing van het sluipverkeer naar de omliggende gemeenten leidde tot ruim 100 klachten van burgers, waarbij het gemeentebestuur van Lubbeek en nadien ook stad Leuven zich aansloten. Minister Homans (Binnenlands Bestuur) vernietigde daarop de gemeenteraadsbeslissingen van Bierbeek en vroeg de gouverneur te bemiddelen tussen de gemeenten.

Er komt voorlopig geen ANPR-camera in de Koning Albertlaan te Bierbeek. Inwoners van Bierbeek, Leuven en Lubbeek hoeven dus geen aanvraag te doen voor een doorgangsvergunning. Wel krijgt Bierbeek het engagement van de gemeente Lubbeek en stad Leuven om samen te zoeken naar oplossingen voor het sluipverkeer.

De grote uitdaging: bovenlokaal verkeer op het bovenlokaal wegennet houden

Gouverneur De Witte bracht op 30 juli de betrokken gemeenten samen. Al snel werd duidelijk dat alle partijen het probleem van sluipverkeer erkennen en een oproep willen doen aan bovenlokaal doorgaand verkeer om op de hoofdassen te blijven. Sluipverkeer op de hoofdassen houden is echter een grote uitdaging. Verkeer zoekt nu eenmaal zijn weg. Maatregelen op de ene plaats verplaatsen het probleem naar naburige wijken. Een gezamenlijke aanpak is daarom aangewezen.

Bij de verschillende schepencolleges is de bereidheid er om samen mogelijke maatregelen te bespreken. De ene wil daar verder in gaan dan de andere. Over maatregelen om autoverkeer dat van verder komt te filteren en selectief te weren tijdens spitsuren, is er nog geen eensgezindheid. Alle gemeenten waren wel akkoord om enkele onmiddellijke maatregelen te onderzoeken, nu de weg over de Ganzendries in Pellenberg voor een jaar zal worden afgesloten voor werken. Allen willen ook deelnemen aan een werkgroep om oplossingen te bespreken.

Onmiddellijke concrete maatregelen

Er komt een uniforme bebording om vrachtvervoer weg te houden van de as Rozenweg - Lange Lostraat – Panoramalaan - Koning Albertlaan. Leuven en Lubbeek zullen net als Bierbeek het verbodsbord +3.5 ton hanteren en hier ook op handhaven. Er wordt ook onderzocht of er tijdens de werken op de Ganzendries in Pellenberg verkeerslichten kunnen worden gezet op het kruispunt Lange-Lostraat/Heidebergstraat en Lostraat. Dit kan de verkeersveiligheid op dit kruispunt verhogen en een remmend en ontradend effect hebben. Tegen begin september zal duidelijk zijn of deze lichten er komen.

Alleszins zal de volgende maanden een verhoogd politietoezicht op snelheid en zwaar doorgaand verkeer gelden in de drie gemeenten.

De extra verkeershinder door de werken op de Ganzendries zal nauwlettend in de gaten gehouden worden. De gouverneur en de drie gemeenten engageren zich om snel te zoeken naar bijkomende maatregelen indien de verkeersdruk in bepaalde straten té groot wordt.


Werkgroep werkt gezamenlijke aanpak uit

Stad Leuven zal in september een werkgroep samenbrengen om de gezamenlijke strijd tegen sluipverkeer vorm te geven. Eénrichtingsverkeer, lokaal verkeer, doseerlichten, … het zijn allemaal maatregelen die kunnen bekeken worden. Aan de hand van herkomst-bestemmingsgegevens kan een pakket van doeltreffende oplossingen worden uitgewerkt. Naast Leuven, Lubbeek en Bierbeek zullen ook Boutersem en Holsbeek uitgenodigd worden voor de werkgroep.

Lodewijk De Witte

Provinciegouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be